Các bước quy trình làm hồ sơ đấu thầu hiệu quả

một. Những thông tin cơ bản về dự thầu, đấu thầu

1.1. Hồ sơ dự thầu là gì?

Hồ sơ dự thầu là loại hồ sơ chuyên biệt dùng đặt tham gia đấu thầu dự án, thông thường là dự án thành lập, là toàn thể tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo đòi hỏi của hồ sơ mời thầu, hồ sơ đòi hỏi.

1.2. Hồ sơ đấu thầu (chào thầu) là gì?

Theo văn bản luật pháp, Luật đấu thầu được ban hành năm 2013. Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hóa hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, sắm sửa, lắp đặt. Việc chọn lựa nhà đầu tư ký kết các dự án theo cơ chế khách hàng, đầu tư và sử dụng các của cải sẽ dựa trên quan điểm đề cao tính minh bạch và hiệu quả kinh tế cũng như là tính cạnh tranh hiền hậu mạnh.

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay sinh ra nhiều đơn vị, company cạnh tranh không hiền tư mạnh. Cho nên đấu thầu chính là cơ chế cạnh tranh hiện đại, lịch sự dựa trên những căn cứ về mặt pháp lí và lợi ích hai bên. Bất cứ company trong hay ngoài nước đang hoạt động trong ngành nghề, lịch vực nào thì đều cũng có thể tham gia đấu thầu, không giới hạn ở những doanh nghiệp chuyên về thi công thành lập.

một.3. Phân loại chế độ đấu thầu

Bao gồm 2 loại:

Loại 1: Đấu thầu có sự dụng ngân sách nhà nước được thực hiện theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ban hành năm 2013.

Loại 2: Đấu thầu tư nhân, các bên mời thầu sẽ có quyền lựa chọn theo toàn bộ đòi hỏi trong Luật đấu thầu hoặc dựa trên đặc điểm, tính chất Công ty của bạn dạng thân.

Trong đấu thầu, không đánh mất bước thành lập hồ sơ nhằm cung cấp Công ty có dự định dự thầu biểu thị năng lực, khẳng định nguồn lực cũng như là tiềm năng bạn dạng thân. Bên mời thầu cũng có thể thuận lợi cân nhắc hơn khi đứng trước rất nhiều chọn lựa.

2. Hồ sơ đấu thầu bao gồm những gì?

hiện nay, chưa có luật pháp cụ thể về những loại tư liệu cụ thể cũng như là hàm lượng tư liệu trong hồ sơ dự thầu. Theo quy định hiện hành, hồ sơ dự thầu sẽ được nhà thầu, nhà đầu tư lập trên cơ sở hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất. Như vậy, tùy thuộc vào từng lĩnh vực và đòi hỏi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất nhưng hồ sơ dự thầu sẽ bao gồm những tài liệu khác nhau. Quy định hiện hành lao lý về những giấy tờ căn bản trong hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của từng gói thầu trong các lĩnh vực không giống nhau. Cụ thể:

2.1. Đối với các gói thầu xây lắp

Theo chỉ dẫn về việc lập hồ sơ mời thầu xây lắp pháp luật tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT, các giấy tờ cần có trong hồ sơ dự thầu nhưng nhà thầu cần sẵn sàng gồm:

– Đơn dự thầu (theo mẫu);

– Thỏa thuận liên danh, nếu đây là trường hợp nhà thầu liên danh (theo mẫu);

– Bảo đảm dự thầu theo pháp luật tại hồ sơ mời thầu;

– dữ liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại hồ sơ mời thầu;

– Các tư liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người sẽ ký vào đơn dự thầu theo pháp luật tại hồ sơ mời thầu;

– Các tư liệu, bằng chứng để chứng minh năng lực cũng như là kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định tại hồ sơ mời thầu;

– Đề xuất kỹ thuật đối cùng gói thầu theo lao lý tại hồ sơ mời thầu;

– Đề xuất về giá và các bảng biểu được ghi vừa đủ thông tin theo lao lý tại hồ sơ mời thầu;

– Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong hồ sơ dự thầu theo điều khoản tại hồ sơ mời thầu;

– Các dữ liệu khác theo đề nghị của hồ sơ mời thầu, bảng tư liệu đấu thầu.

2.2. Đối cùng các gói thầu buôn bán hàng hóa

điều khoản về các tư liệu cần thiết trong hồ sơ dự thầu được xác định theo chủ đề đòi hỏi trong hồ sơ mời thầu của gói thầu về sắm sửa hàng hóa.

chi tiết, căn cứ theo điều khoản tại Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT, các tư liệu cần có trong hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa cũng được thực hiện như là gói thầu xây lắp nêu trên.

2.3. Đối cùng gói thầu về dịch vụ tư vấn

Căn cứ Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT có thể xác định, hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn sẽ bao gồm: Hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính. Trong đó:

– Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gồm:

+ Đơn dự thầu (theo mẫu);

+ Văn phiên bản thỏa thuận liên danh nếu có (theo mẫu)

+ Giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (theo mẫu);

+ Các dữ liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu; tư liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo lao lý tại hồ sơ mời quan tâm;

+ Đề xuất kỹ thuật đối cùng gói thầu của nhà thầu;

+ Các thành phần khác thuộc hồ sơ đặt xuất kỹ thuật;

+ đề tài khác được nêu tại Bảng tài liệu đấu thầu.

– Hồ sơ đề xuất tài chính, gồm các giấy tờ:

+ Đơn dự thầu (theo mẫu);

+ Văn phiên bản tổng hợp giá thành thực hiện gói thầu;

+ Thù lao cho chuyên gia tư vấn nhập cuộc vào gói thầu;

+ nội dung bảng phân tích các giá tiền thù lao cho chuyên gia (nếu có);

+ các thành phần khác thuộc hồ sơ đề xuất tài chính.

2.4. Đối với các gói thầu dịch vụ phi tư vấn

Căn cứ Mục 12 Chương I Phần thứ nhất Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT thì hồ sơ dự thầu đối cùng gói thầu dịch vụ phi tư vấn cũng được thực hiện theo đòi hỏi của hồ sơ mời thầu, nhưng mà về căn bản, cũng bao gồm những giấy tờ trong hồ sơ dự thầu của gói thầu xây lắp.

2.5. Đối với các dự án đầu tư theo hình thức khách hàng công tư

Đối cùng các loại hình dự án này, nhà thầu sẽ sẵn sàng hồ sơ sự thầu theo thông tin lao lý chi tiết của hồ sơ mời thầu, thế nhưng, căn cứ theo Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT, hồ sơ dự thầu sẽ bao gồm Hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính- thương mại. Trong đó:

– Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gồm:

+ Đơn dự thầu đề xuất về kỹ thuật (theo mẫu);

+ tư liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu theo lao lý tại hồ sơ mời thầu;

+Thỏa thuận liên danh (đối với nhà đầu tư liên danh) theo Mẫu lao lý tại hồ sơ mời thầu;

+Bảo đảm dự thầu theo lao lý tại hồ sơ mời thầu;

+ dữ liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư theo quy định tại hồ sơ mời thầu;

+Đề xuất về kỹ thuật theo lao lý tại hồ sơ mời thầu.

– Hồ sơ đề xuất tài chính, gồm các giấy tờ chủ đạo như:

+ Đơn dự thầu đề xuất tài chính – thương mại (theo mẫu) ;

+ Đề xuất về tài chính đối với gói thầu và các Bảng biểu chủ đề đấy đủ theo lao lý của hồ sơ mời thầu.

3. Các bước làm hồ sơ đấu thầu?

để có thể tạo hồ sơ thầu đảm bảo, chuyên nghiệp phục vụ đòi hỏi của hồ sơ mời thầu và tránh những sai sót không đáng có chúng ta cần thực hiện theo quy trình sau:

  • Bước 1: Đọc kỹ hồ sơ mời thầu để nắm rõ những yêu cầu của hồ sơ mời thầu đặt làm căn cứ lập hồ sơ dự thầu. Việc đọc giúp chúng ta nắm rõ những yêu cầu về năng lực, tài chính, kinh nghiệm mà chủ đầu tư đề ra từ như thế lập hồ sơ dự thầu đảm bảo đáp ứng các đòi hỏi đó.
  • Bước 2: Làm y nguyên các biểu mẫu theo hồ sơ dự thầu. Đối với bước này, chú ý không được sót biểu mẫu nào nếu thiếu sót hay làm sai các biểu mẫu thì hồ sơ dự thầu sẽ bị loại.
  • Bước 3: trình diễn hồ sơ dự thầu. Một hồ sơ dự thầu thông thường có 3 phần: Năng lực (Năng lực dành cho gói thầu & năng lực công ty) + Biện pháp thi công + Giá dự thầu.
  • Phần năng lực doanh nghiệp

cung ứng các văn phiên bản của company đã có sẵn phục vụ đòi hỏi của hồ sơ mời thầu đã đưa ra như:

– Đăng ký kinh doanh (phô tô công chứng) theo điều khoản không quá 6 tháng.

– Đăng ký mẫu dấu.

– Các hợp đồng tương tự đã thực hiện.

– công bố tài chính có xác nhận tổ chức thuế, hoặc lên tiếng tài chính được kiểm toán càng tốt.

– danh sách cán bộ thực hiện gói thầu dự kiến.

– Tùy theo đòi hỏi sẽ có nhiều nội dung chi tiết khác.

  • Phần biện pháp tiến hành

Nhà thầu, nhà đầu tư lúc đọc hồ sơ mời thầu cần nắm rõ các đề nghị và viết cụ thể biện pháp làm việc, bản vẽ biện pháp thi công đảm bảo tốt nhất đáp ứng yêu cầu đã nêu trong hồ sơ mời thầu.

  • Phần giá dự thầu

Đây là phần khá cần thiết do nó là điều kiện đặt nhà thầu, nhà đầu tư có thể thắng thầu hay không. Khi các tiêu chí điểm về kỹ thuật đạt thì giá dự thầu sẽ được tổ chuyên gia căn cứ đặt chia sẻ ý kiến lựa chọn nhà thầu như vậy lập giá dự thầu phải căn cứ mọi nhân tố để khiến cho giá hợp lý nhất.

4. Giá tiền làm hồ sơ đấu thầu

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 9 – Nghị định số 63/2014/NĐ-CP lao lý về chi phí trong quá trình chọn lựa nhà thầu cụ thể như sau:

3. Chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu:a) chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là một.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng;

b) giá tiền thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ đòi hỏi được tính bằng 0,05% giá gói thầu mà tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.”

Theo quy định trên thì định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu sẽ là 0,1% giá gói thầu. Chính vì vậy, mức phí cao hay thấp sẽ dựa vào vào giá gói thầu, mà phải đảm bảo không thấp hơn 1.000.000 đồng và không vượt quá 50.000.000 đồng.

5. Ngoài giá cả lập hồ sơ mời thầu, nhà thầu cần nộp thêm giá cả nào?

Bên cạnh giá cả lập hồ sơ mời thầu thì các loại giá cả khác liên quan tới đấu thầu cũng rất được quan tâm:

+ giá thành bình chọn hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển được tính bằng 0,05% giá gói thầu mà tối thiểu là 1.000.000 dồng và tối đa là 30.000.000 đồng; giá tiền bình chọn hồ sơ dự thầu, hồ sơ dề xuất được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là một.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

+ chi phí thẩm định công hiệu chọn lựa nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng mà tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

+ giá bán cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu về hiệu quả lựa chọn nhà thầu là 0,02% giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị nhưng mà tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng. Giá cả đăng tải đề tài về đấu thầu, giá thành tham gia hệ thống thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

+ Căn cứ theo lao lý trên

thì dựa vào phạm vi, tính chất của gói thầu, chủ đầu tư quyết định mức chi phí một bộ hồ sơ mời thầu và chịu sự hạn mức trong phạm vi được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng mà tối thiểu là một.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

+ giá bán quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 nêu trên áp dụng đối cùng trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu trực tiếp thực hiện; đối với trường hợp thuê tư vấn đấu thầu đặt thực hiện các công việc nêu tại các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 nêu trên việc xác định giá bán dựa trên các nội dung và quy mô công việc, thời gian thực hiện, năng lực kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn và các nhân tố khác.

6. Đơn vị làm hồ sơ dự thầu uy tín và chuyên nghiệp

Việc xây dựng brand rất quan trọng đối cùng company, nó khẳng định giá trị, uy tín và tính chuyên nghiệp cho mỗi Công ty. rubee lên ý tưởng là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành design profile dự thầu tòa tháp, dự án. Với ưu thế đội ngũ phác thảo tốt nghiệp đồ họa chính quy rubee phác thảo đã đồng hành với hơn 9.000 khách hàng tại khắp các tỉnh thành và các đô thị tại Hà Nội & TP. HCM

Nguồn: rubee design

Hồ sơ năng lực công ty Logistics

Nguồn: rubee design

Pròile công ty dược

Nguồn: rubee phác thảo

công ty năng lượng mặt trời

Nguồn: rubee thiết kế

Xem thêm: Các mẫu profile dự thầu tại đây!

Chúng tôi cam kết hồ sơ đẹp, chuyên nghiệp trúng thầu cao. Chúng tôi có kinh nghiệm làm thầu nhiều dự án to tất cả các lĩnh vực: lên ý tưởng hồ sơ năng lực dự thầu, đấu thầu, hồ sơ năng lực doanh nghiệp, phác thảo logo, Bao bì vật phẩm, Bộ nhận diện thương hiệu… Bàn giao file gốc, PDF in ấn, PDF file nhẹ gửi mail, file ảnh từng tranh JPG, Font chữ, Link ảnh dùng trong lên ý tưởng. rubee thiết kế tạo điều kiện biên tập không giới hạn và làm tới lúc đối tác hài lòng thế hệ bàn giao.

7. Những xem xét lúc làm hồ sơ đấu thầu?

  • Kiểm tra kỹ Hồ sơ mời thầu đã đầy đủ chủ đề cho một bản dự thầu đúng đắn chưa, có phần nào chưa có lí hay chưa hiểu rõ hay không, nếu có vấn đề phải lập tức gửi công văn đến bên mời thầu yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu.
  • Làm y nguyên không được thay đổi chủ đề, chế độ của các biểu mẫu trong hồ sơ mời thầu đòi hỏi, không được làm thiếu một biểu mẫu nào nhưng mà hồ sơ mời thầu yêu cầu phải có.
  • Lập đơn giá dự thầu đảm bảo đưa ra giá dự thầu hợp lý nhất trên cơ sở nghiên cứu kĩ lưỡng, có lí.
  • Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ dự thầu cần kiểm tra kĩ lại trước khi mang nộp để đảm bảo không còn sai sót gì. Quan trọng hơn hết là phải chú ý đến các yêu cầu về bảo mật hồ sơ dự thầu.

Trên đây là những đưa ra của rubee design về quy trình quy trình làm hồ sơ đấu thầu tác dụng để người đọc tham khảo. Nếu có bất cứ thắc mắc gì về vấn đề nêu trên hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ lên ý tưởng profile dự thầu của chúng tôi thì hãy liên lạc để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất

BÀI VIẾT LIÊN QUAN